Bảo trì Update phiên bản mới Đại Chiến Boss Tiên Minh 10h-12h

13/06/2018
HOÀN THÀNH BẢO TRÌ UPDATE PHIÊN BẢN MỚI
ĐẠI CHIẾN BOSS TIÊN MINH


 
Phiên bản mới Đại Chiến Boss Tiên Minh sẽ được update trong ngày 13.6.2018 với tính năng chính: Khai mở Boss Tiên Minh.

Xin lưu ý:
- Tất cả các máy chủ sẽ không thể truy cập trong thời gian bảo trì.
- Các bạn vui lòng thoát hẳn game trước thời gian bảo trì và quay lại khi có thông báo bảo trì hoàn tất.


BQT Tam Sinh Tam Thế H5